Elérhetőségek

Kisunyom Község Önkormányzata

9772 Kisunyom,
Fő utca 10.
Telefon:
3694556-040
E-mail:
balogunyom@savaria.hu

Elérhetőségek

Kisunyom Község Önkormányzata

9772 Kisunyom,
Fő utca 10.
Telefon:
3694556-040
E-mail:
balogunyom@savaria.hu

Elérhetőségek

Kisunyom Község Önkormányzata

9772 Kisunyom,
Fő utca 10.
Telefon:
3694556-040
E-mail:
balogunyom@savaria.hu

Hirdetőtábla / Falugondnoki pályázat

Falugondnoki pályázatNádasdi Evangélikus Diakóniai Központ

                           

pályázatot hirdet

Falugondnok

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű  jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9772 Kisunyom

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben, valamint a falugondnoki szolgálat működését szabályozó helyi dokumentumokban foglaltaknak megfelelően a falugondnoki feladatok teljes körű ellátása.

Alaptevékenységi körben: meleg étel házhoz szállítása, gyógyszerkiváltás, Szállítási tevékenység körében: Óvodások intézménybe és haza történő szállítása; időskorúak, mozgáskorlátozottak szállítása, élelmiszer és egyéb jellegű háztartási cikkek bevásárlása, orvosi ellátás stb. céljából. Önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényekre történő szállítási feladatok ellátása. Segítség nyújtás a lakosság hivatalos és egyéb egyéni ügyeinek intézésében. A falugondnok szolgálaton kívüli feladatai: A falugondnoki busz tárolása, állagának megőrzése, takarítása, azon karbantartási feladatok elvégzése, amelyek nem igényelnek szakszervizi ellátást.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • 8 Általános iskolai végzettség,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Falugondnoki képzettség, amennyiben nem rendelkezik vele, falugondnoki alapképzés elvégzésének vállalása és erről nyilatkozat csatolása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Helyben lakás, helyismeret
 • Érettségi

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Jó kapcsolattartó képesség

•         Empátia készség

•         Segítőkészség

•         Együttműködési képesség

•         Önálló munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott önéletrajz
 • motivációs levél
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai
 • vezetői engedély másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek
 • nyilatkozat a 81/2004. (IX.18.) ESZCSM rendelet szerinti falugondnoki képzésen való részvétel vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2023. január 12-től kezdődően tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Goda Ilona nyújt, a +36/30 250 5214-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  Postai úton, a pályázatnak Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ címére történő megküldésével (9915 Nádasd, Kossuth Lajos utca 66.).

    Kérjük a borítékon feltüntetni: Falugondnoki pályázat

Elektronikus úton: nadas.diakonia@lutheran.hu e-mail címen

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása az intézményvezető feladat- és hatáskörébe tartozik. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát a kiíró fenntartja. A kinevezés 3 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Helyben szokásos módon Kisunyom, Balogunyom községek hirdető tábláján, valamint a települések honlapján 2022. szeptember 19-től.

 Csatolt fájl(ok):

« Vissza az előző oldalra!

Kisunyom Község Önkormányzata - Magyar